Del Udskriv Tilføj bogmærke

Laurids SøRENSEN

Mand 1709 - Ja, dato ukendt


Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Laurids SøRENSEN 
  Fødsel 1709  Gøttrup S, Vester Han H, Thisted A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død Ja, dato ukendt 
  Notater 
  • Kilde:
   http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=hvetbo&id=I24021

   Aalegård Gods skifteprotokol 1752 side 208.
   skifte efter afgangne Anne Pedersdatter, Laurs Sørensen Søndergårds hustru i Gøttrup.
   Den 2.  november 1752 var mødt udi stervboen efter Laurs Sørensen Søndergårds i Gøttrup, hans afgangne hustru Anne Pedersdatter. På fuldmægtigen fra Aalegård Niels Braaes vegne, i hans lovlig forfald Jens Jacobsen af bemeldte Gøttrup med tiltagne tvende mænd Peder Stephensen og Anders Laursen begge af Gøttrup for at registrere og vurdere den salig kones efterladenskab, til på følgende lovlig skifte og deling imellem enkemanden bemeldte Laurs S ørensen Søndergård på den ene side og den salig kones i første ægteskab avlede børn hvortil han er stedfader Navnlig:
   en søn Peder Thomsen, 34 år,
   Christen Thomsen 25 år,
   en datter Anne Thomasdatter i ægteskab med Bent Laursen smed af Gøttrup,
   en datter Margrethe Thomasdatter 17 år.

   Med den salig kones i ægteskab med enkemanden avlede børn som er en søn Thomas Laursen 15 år, og en søn Søren Laursen 10 år på den anden side. Hvilke boen var tilstæde ved denne forretning tillige med værge og formynder for de umyndige stifbørn Bent Laursen smed og Jacob Christensen begge af Gøttrup, og for enkemandens egne sønner bliver han selv værge efter loven. Thi blev da i samtliges overværelse forrettet som følger:
   Opgørelse udeladt. Se ovennævnte link.

   Suma Boens formue 147rd.4 mk.3 sk.

   På skifterettens spørgsmål erklærede enkemanden ej at vide mere boen til bedste med en halvgård i Tømmerby sogn Kiærup by. Hartkorn 3 tdr.5 fjdk.1½ alb.som stervboen er ejer af og siden er rettens vider skal blive taxeret efter sin befundne anstændighed.
   Derpå blev foretaget husenes brystfældighed således: Ralling huset består af 13 bindinger og sig samme behøver til reparation.
   1 tylte 12 alen 2 - 0 - 0
   2 tylte træ 10 alen 2 - 3 - 0
   4 tylt lægte 3 - 0 - 0

   samme tømmer indsatter på egen kost i 10 dage daglig 1 - 4 - 0
   Tag til samme huus 14 læs aÞlæsset 2 4 - 4 - 0
   For stuen at opbygget på egen kost i 7 dage daglig 1 - 1 - 0
   den som sy som tækker om dagen på egen kost. 0 - 3 - 8
   6 hundrede faun simmer aÞhundrede 0 - 2 - 4
   ler til samme hus 16 læs for samme at hendte, ældst og kline 0 - 3 - 0
   formedelst der er korn i laden og rester hans land ingen brøstfældighed derpå fastsættes, men forretningen i den fald tillige og med hvad videre der kan være at vurdere hensættes til videre, og det passerede for denne gang, med hænders underskrift tilståes.
   Jens Jensen Giøttrup, Laurs Sørensen, Peder Thomsen, Christen Thomsen, Jacob Christensen, Peder Steffensen, Anders Laursen.

   Anno 1753 den 11. april blev dette skifte atter foretaget af fuldmægtig ved Aalegård Niels Braae i overværelse af forbemeldte enkemand Laurs Søndergård og tvende mænd Peder Steffensen og Anders Laursen begge af Giøttrup. Hvor da af bemeldte vurderingsmænd blev ansat Brystfældigheden på den husbygninger som ved første skifte samling ikke kunde kaues ? til formedelst korn som derude fore fandtes og da passeret som følger af 6 bindinger med stald på 3 bindinger ___den mangler.

   2 tylte dobbelt 12 alen til birkes rammer og stolper 6 - 0 - 3
   1 tylt 10 alen til bånd 1 - 4 - 0
   2 tylt fiæl til gavl østerende 3 - 0 - 0
   sammen mands løn for dette at udretteegen kost 14 dage 2 - 2 - 0
   tag 11 lægs 3 - 4 - 0
   tækker 6 dage 1 - 0 - 0
   den der syr 0 - 3 - 0
   20 læs træ athente ældte og kline 13-2 - 8
   et fæehus og fåresti vester i gården
   9 fag mangler.
   2 tylter 10 alen 3 - 2 - 0
   ½ tylt enkelte 12 alen 1 - 0 - 0
   tømmermandens løn 1 - 0 - 0
   8 læs tag 2 - 4 - 0
   simer 8 hundredee favn a 6 sk 0 - 3 - 0
   tække løn 0 - 4 - 0
   Den der syr 0 - 2 - 0
   4 egetræ lægter 1 - 3 - 0
   BESÆTNINGEN TIL STÆDET SOM ER
   hartkorn 6 td. 3 skp. 1.fjdk.1 alb. behøves
   6½ bæster aÞ10 rd 65- 0 - 0
   1 arbejdsvogn med al behør 10- 0 - 0
   1 ploug med ald sin behør 5- 0 - 0
   1 harve med ald sin behør 2 -0 - 0
   Enkemanden fordrede hans begravelses bekostning lige imod den salig kones, som har kostet i alt 10-0 - 0
   ------------
   Summa Brøstfældighed besætning og begravelses bekostning 138- 4 - 6
   foranstående Registrerede og vurderede effekter fra pag. 2 t il 11 er 147- 4 - 3
   Hvor tilkommer for en halv gård i Tømmerby sogn Kiærup by, som stærvboen er ejende, efter der over ved Rettens middel holdte Taxations forretning af 21 november 1752 hvilken her ved er fremlagt, og lyder herefter under pag. 1 til sammen 109- 4 - 5
   ----------------
   Bliver så hele boens indtægt 256- 2 - 8
   Når derfra afgår for bemeldte boens gæld 13 8- 4 - 6
   -------------
   Kan blive til deling imellem Enkenmanden og Børnene 117- 4 - 2
   Hvor af Enkemanden tilkommer den halve del 58 -5 -1
   stedsønnen Peder Thomsen en broderlod 11- 4 - 9 4/5
   Christen Thomsen en broderlod 11-4 - 9 4/5
   Thomas Laursen en broderlod 11-4 - 9 4/5
   Søren Laursen en broderlod 11-4 - 9 4/5
   Anna Thomasdatter gift med Bent Laursen i Gøttrup en søsterlod 5-5 - 4 9/10
   Margrethe Thomasdatter ugift en søsterlod 5 -5 - 4 9/10
   Summa for bemeldte boens beholdne midler 11 7- 4 - 2

   For berørte fremlagde Taxationsforretning lyder således:
   Severin Bruun: Kongl. Majst. Herredsfoged udi Øster og Vester Hanherreder, gør vitterlig at år 1752 den 21. november i følge Velædle Niels Braae forvalter på Oxholm, som skifteforvalter efter Laurs Sørensen af Gøttrup hans efterladte og bortdøde hustru Anna Pedersdatter, som den 1. november sidst ved døden er afgangen, hans til mig gjorte begæring, at jeg officel vilde taxere og vurdere den halve deel udi den gård beliggende i Kiærup by i Tømmerby sogn, Jens Bertelsen i _____ stående for hartkorn 7 td. 2 skp.3 alb nye matrikel hvoraf bemeldte Laurs Sørensen ejer den halve del 3 td.5 skp.1½ alb. efter sit i hænde havende skiøde af dato 18. Februar 1752 protocolleres den 26. febr. 1752.

   Derpå gården af mig og de tvende mænd Oluf Jensen af Fjerritslev og Christen Christensen ibdem. efter gårdens omstændigheder og brystfældighed blev taxeret en tønde hartkorn for 30 rd. og ej videre det__ herved under vores hænder stadfæster.
   Datum: Fjerritslev den 21. november 1752
   Severin Bruun. Oluf Jensen. Christen Christensen.

   Og da enkemanden angav at have forud forenet sig med sine tvende myndige stifsønner Peder og Christen Thomsen, så og sin stifdatter Anne Thomasdatter som er i ægteskab med Bent Laursen smed om deres mødrende arve prætentioner i stærvboen og der for havde deres afkald så lydende kiendes vi underskrevne mænd Peder Thomsen og Bent Laursen på sin hustrus vegne Anna Thomasdatter, såvel som Christen Thomsen på egne vegne, gør vitterlig, for alle og en hver, at vi anammet og bekommet haver af velagte Laurs Sørensen beboende Søndergård i Gøttrup sogn Såsom vi nu haver bekommet en fuldkommen og nøjagtelig betaling for ald den arv og arveloder deres Rettighed som, den vi kunde ved ald arvelighed tilfalde, etter vores salige forældre som boede og døde i Søndergård udi Gøttrup Sogn.

   Da nu er meldte Laurs Sørensen, som vores stif fader, haver givet os en nøgagtig betaling, hvorfor vi alle for en og een for alle takker samme for god betaling, hvilket vi der for giver ham den vores stiffader,et fast tryg og kryggelig ja et uigenkaldelig afkald for ald den arv og arvelodder rettighed som vi arvinger kunde tilfalde efter vores salig forældre, og skal ermelte vores stiffader Laurs Sørensen herimod være aldeeles fri for ald vor ______vores arvingers tiltale udi alle måder. Dette til bekræftelse derpå haver vi vore s egne hænder og bemærker her under underskriver, og underskriver disse tvende mænd:
   Peder Steffensen og Anders Laugesen, med os underskriver og stadfæster Gøttrup den 7 april 1753. Poul Thomsen. Bent Laursen. Christen Thomsen.
   Til _____ og vitterlighed:
   Testere Peder Steffensen. Anders Lauersen.

   Ved hvilken forening arven er udbetalt hans søn 33 rd. 2 sk. Og datteren 16 rd. 4 sk. Så ville han ikke at de andre søskende, som endnu er umyndige, Derover skulle komme til forkort ?, men af sine egne midler ville forblive deres tilfaldne arvepart nemlig hans søn med 21 rd. 3 mk. 6 1/5 sk. og datteren med 10 rd.4 mk. 11 1/10 sk. Så at hver af de umyndige sønners arv bliver 33 rd. 2 sk.
   Og datterens 16 mk.4 sk. Og desuden ville han selv svare til samtlige dette skifteboens omkostninger med stempel Papir og videre, uden nogen afgang for børnene. Hvad berørte umyndige arveparter anbelanger da lovede Enkemanden Laurs Sørensen til Snapsting 1754 at udbetale samme i rede penge til Herskabet, som over formynder, at de som andre Børnepenge på lovlig måde fra den tid af kan vorde besørget, og i midlertid berørte arverparter til snap sting 1754 hos Enkemanden Rentesløs bliver stående, indsatte han derfor, hans ejende halvgård i Tømmerby Sogn Kiærup bye som pag. 15 anmeldt er til forsikring.

   På foreskrevne vilkår og til buder, blev Enkemanden Laurs Søndergard overladt boens efekter og ejendom, som forhen forklaret er til bedste opagt og ansvar, da han formedeles bliver ansvarlig for i boende stedets brystfældighed,besætning og udgifter, item at svare til ald den bortskyldige gæld som opdrages kan, så skifte forvalteren skal holdes uden ansvar.
   Børnene ville Enkemanden fremdeles også besørge fornøden underholdning, uden der for videre vederlag at forlange, en B_______ af deres arv, så længe indtil de på anden måde kan blive forsørget ? Og de så intet videre ved dette skifte at erindre anmeldt er. Men samme bliver hermed sluttet og med hænders underskrift bekræftet.
   Actum Ut Supra. På Skifterettens vegne N. Braae.

   På Aalegårds skifteprotokol ses indført følgende: Kiendes jeg Christen Christensen af Tandrup at have rigtig bekommet den arvelod af Lars Sørensen som bor i Søndergård i Gøttrup, som min kone Margrethe Thomasdatter af Søndergård i Gøttrup er tilfalden, nemlig sexten Rigsdaler fire mark, hvilke penge jeg her tilstår og testerer.
  Person-ID I16823  My Genealogy
  Sidst ændret 19 nov. 2015 

  Familie 1 Anne PEDERSDATTER,   f. ca. 1694, Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han H, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette stedd. nov. 1752, Søndergaard, Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder ~ 58 år) 
  Ægteskab 28 mar. 1737  Gøttrup kirke, Vester Han H, Thisted A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Thomas LAURIDSEN,   f. 1737, Søndergaard, Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. Ja, dato ukendt
  +2. Søren LAURIDSEN,   f. 1741, Søndergaard, Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. Ja, dato ukendt
  Familie-ID F5598  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 okt. 2020 

  Børn 
  +1. Søren LAURIDSEN,   f. 1741, Søndergaard, Gøttrup Sogn, Thisted Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. Ja, dato ukendt
  Familie-ID F8638  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 okt. 2020 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 1709 - Gøttrup S, Vester Han H, Thisted A, DK Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 28 mar. 1737 - Gøttrup kirke, Vester Han H, Thisted A, DK Link til Google Earth
   = Link til Google Earth